Giao dịch với nhà cung cấp: Ghi lại những giao dịch : gọi điện, gặp mặt,gửi thư…của nhân viên với nhà cung cấp, giúp nhân viên dễ dàng quản lý công việc cá nhân và theo dõi tiến trình thực hiện công việc với nhà cung cấp

  • Thêm mới giao dịch

Có 2 cách thêm mới giao dịch:

– Cách 1: Chọn Mua hàng -> Chọn Giao dịch với nhà cung cấp -> Chọn Thêm mới:

Thêm mới giao dịch nhà cung cấp

– Chọn nhà cung cấp có sẵn trong phần mềm hoặc thêm mới nhà cung cấp

– Nếu không giao việc cho người dùng khác thì người phụ trách sẽ là người tạo giao dịch

– Chia sẻ: người dùng khác được chia sẻ có thể xem giao dịch

– Số ngày nhắc việc: tính từ hạn hoàn thành trở về trước và thông báo ở việc cần làm của trang chủ

Chọn Lưu để lưu giao dịch hoặc chọn Trở về để không lưu giao dịch và trở về trang trước

– Cách 2: Thêm mới giao dịch ở chi tiết của một nhà cung cấp cụ thể

  • Sửa nhanh giao dịch

Chọn ở giao dịch muốn sửa -> Sửa các thông tin cần thiết -> Chọn Cập nhật để lưu thông tin thay đổi hoặc chọn Không để trở về trang trước

  • Xóa nhiều giao dịch

Chọn  các giao dịch muốn xóa -> Chọn Xóa. Màn hình thông báo xuất hiện. Chọn Có để xóa giao dịch hoặc Không để không xóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.