Tài liệu: Cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhà cung cấp, hợp đồng, có thể là ảnh, file excel, word,pdf…

  • Thêm mới tài liệu:

Ở phần chi tiết của nhà cung cấp -> Chọn Tài liệu -> Chọn Tải lên:

Thêm mới tài liệu

Chọn file -> Chọn Lưu để lưu tài liệu hoặc chọn Trở về để không lưu tài liệu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.