CRMVIET hướng dẫn khách hàng sử dụng Module Email

1. Tìm kiếm mẫu SMS

B1: Chọn Marketing

B2: Chọn Mẫu Sms

B3: Nhập tên mẫu sms cần tạo

B4: Click button “Tìm kiếm”.

2. Thêm mới mẫu SMS

B1: click button “Thêm mới”

B2: Tạo mới mẫu sms

B2.1: Nhập tên mẫu SMS.

B2.2: Nhập nội dung SMS.

B2.3: chọn các trường bạn muốn đưa thêm vào nội dung của SMS

B3: cick button “Lưu” để lưu lại mẫu SMS vừa tạo.