CrmViet hướng dẫn anh chị module báo giá

1. Thêm mới báo giá

B1: Bán hàng – Báo giá – Thêm mới

B2: Chọn: Chọn khách hàng hoặc Thêm mới

B3:

TH1: B2 chọn: Chọn khách hàng

 • Chọn khách hàng (1) – Chọn liên hệ
 • Chọn hàng hóa (2): hàng hóa có thể thêm mới, nhập khẩu hàng hóa hoặc chọn hàng hóa có sẵn
 • Nhập các trường bắt buộc*, các trường khác. Nhấn lưu để thêm mới báo giá, nhấn trở về để không thêm mới báo giá đó nữa và quay về màn hình trước.

TH2: B2 chọn: Thêm mới – Hình 3b

 • Nhập thông tin khách hàng (1)
 • Chọn hàng hóa (2): hàng hóa có thể thêm mới, nhập khẩu hàng hóa hoặc chọn hàng hóa có sẵn
 • Nhập các trường bắt buộc*, các trường khác. Nhấn lưu để thêm mới báo giá, nhấn trở về để không thêm mới báo giá đó nữa và quay về màn hình trước.

2. Sửa báo giá

B1: Nhấn vào số báo giá cần sửa

B2: Nhấn vào nút sửa

B3: Màn hình thông tin báo giá hiển thị – Hình 6. Sửa thông tin báo giá, nhấn cập nhật để thay đổi thông tin báo giá, nhấn trở về để không thay đổi báo giá đó nữa và quay lại màn hình trước.

3. Xóa báo giá

B1, B2 : giống sửa báo giá

B3: Màn hình thông tin báo giá hiển thị, nhấn nút xóa à màn hình thông báo xuất hiện – Hình 7. Nhấn xóa để xóa báo giá, nhấn không để không xóa báo giá đó nữa và quay về màn hình trước đó.

4. Tìm kiếm

Trong màn hình tiêu chí lọc báo giá, người dùng có thể tìm kiếm theo tiêu chí sau: báo giá, khách hàng, người tạo, từ ngày, tới ngày

B1: Điền thông tin vào ô tiêu chí lọc

B2: Nhấn nút : Tìm kiếm

5. In

B1: Nhấn in tương ứng báo giá cần in

B2: Hình 10

 • Chọn mẫu báo giá (1)
 • Chọn chi nhánh (2)
 • Xuất pdf/ xuất excel/ xuất word

6. In theo mẫu

B1: Nhấn in theo mẫu tương ứng với báo giá cần in

B2: Hình 12

 • Chọn mẫu (1) – Chọn chi nhánh (2)
 • In báo giá

4. Sao chép trong chi tiết báo giá

B1: Nhấn vào số báo giá tương ứng với báo giá muốn sao chép

B2: Nhấn sao chép

B3: Màn hình thông tin báo giá hiển thị

Thông tin báo giá được sao chép, người dùng có thể sửa lại thông tin; khách hàng, liên hệ, hàng hóa…. Nhấn lưu để thêm mới báo giá, nhấn trở về để không thêm báo giá đó nữa và trở về màn hình trước.

8. In báo giá trong chi tiết báo giá

B1: Nhấn vào số báo giá tương ứng với báo giá muốn in

B2: Nhấn in báo giá

B3: Mẫu báo giá(1) – Chọn chi nhánh (2)

 • Xuất pdf/ xuất excel/ xuất word – Hình 17

9. In theo mẫu trong chi tiết báo giá

B1: Nhấn vào số báo giá tương ứng với báo giá muốn in theo mẫu

B2: Nhấn in theo mẫu

B3: Chọn mẫu (1) – Chọn chi nhánh (2) – Hình 19

 • Nhấn in báo giá

 

10. Sinh hợp đồng trong chi tiết báo giá

B1: Nhấn vào số báo giá tương ứng với báo giá muốn sinh hợp đồng

B2: Nhấn sinh hợp đồng

B3: Màn hình thông tin hợp đồng hiển thị – Hình 21

Thông tin hợp đồng có thông tin giống báo giá. Người dùng có thể sửa thông tin hợp đồng: khách hàng, liên hệ, hàng hóa, các thông tin của hợp đồng. Nhấn lưu để thêm mới hợp đồng, nhấn trở về để không thêm mới hợp đồng đó nữa và quay về màn hình trước.

11. Sinh cơ hội trong chi tiết báo giá

B1: Nhấn vào số báo giá tương ứng với báo giá muốn sinh cơ hội

B2: Nhấn sinh cơ hội

B3: Màn hình thêm mới cơ hội hiển thị

Thông tin cơ hội có thông tin giống báo giá. Người dùng có thể sửa thông tin cơ hội: khách hàng, liên hệ, hàng hóa, các thông tin của cơ hội. Nhấn lưu để thêm mới cơ hội, nhấn trở về để không thêm mới cơ hội đó nữa và quay về màn hình trước.

12. Sinh đơn hàng trong chi tiết báo giá

B1: Nhấn vào số báo giá tương ứng với báo giá muốn sinh đơn hàng

B2: Nhấn sinh đơn hàng

B3: Màn hình thông tin đơn hàng được hiển thị – Hình 25

Thông tin đơn hàng có thông tin giống báo giá. Người dùng có thể sửa thông tin đơn hàng: khách hàng, liên hệ, hàng hóa, các thông tin của đơn hàng. Nhấn lưu để thêm mới đơn hàng, nhấn trở về để không thêm mới đơn hàng đó nữa và quay về màn hình trước