CrmViet hướng dẫn khách hàng sử dụng module Cơ hội

1. Thêm mới cơ hội

B1: Bán hàng – Cơ hội – Thêm mới

B2: Chọn: Chọn khách hàng hoặc thêm mới

B3:

TH1: B2 chọn: Chọn khách hàng – Hình 3a

  • Chọn khách hàng (1) – Chọn liên hệ
  • Chọn hàng hóa (2): hàng hóa có thể thêm mới, hoặc chọn hàng hóa có sẵn
  • Nhập các trường bắt buộc*, các trường khác. Nhấn lưu để thêm mới cơ hội, nhấn trở về để không thêm mới cơ hội đó nữa và quay về màn hình trước.

TH2: B2 chọn: Thêm mới – Hình 3b

  • Nhập thông tin khách hàng (1)
  • Chọn hàng hóa (2): hàng hóa có thể thêm mới hoặc chọn hàng hóa có sẵn
  • Nhập các trường bắt buộc*, các trường khác. Nhấn lưu để thêm mới cơ hội, nhấn trở về để không thêm mới cơ hội đó nữa và quay về màn hình trước.

2.Sửa cơ hội

B1: Nhấn vào số cơ hội cần sửa

B2: Nhấn sửa

B3: Màn hình sửa cơ hội hiển thị – Hình 6. Sửa thông tin cơ hội, nhấn cập nhật để thay đổi thông tin cơ hội, nhấn trở về để không thay đổi cơ hội đó nữa và quay lại màn hình trước.

3. Xóa cơ hội

B1, B2 : giống sửa cơ hội

B3: Màn hình sửa cơ hội hiển thị, nhấn nút xóa à màn hình thông báo xuất hiện – Hình 7. Nhấn xóa để xóa cơ hội, nhấn không để không xóa cơ hội đó nữa và quay về màn hình trước đó.

4.Tìm kiếm cơ hội

Trong màn hình tiêu chí lọc cơ hội, người dùng có thể tìm kiếm theo tiêu chí sau: số cơ hội, tên cơ hội, người tạo, khách hàng, giai đoạn, khoảng ngày bắt đầu, khoảng ngày kỳ vọng.

B1: Điền thông tin vào ô tiêu chí lọc

B2: Nhấn nút : Tìm kiếm

5. Tra cứu cơ hội

B1: Nhấn tra cứu

B2: Màn hình tra cứu thông tin hàng hóa trong cơ hội hiển thị – Hình 10

Người dùng có thể tìm kiếm theo tiêu chí sau: mã hàng hóa, tên hàng hóa, khách hàng, ngày bắt đầu, tới ngày

  • Điền thông tin vào ô tiêu chí lọc
  • Nhấn nút : Tìm kiếm

Nhấn bỏ qua để không tra cứu thông tin nữa và quay trở lại màn hình trước đó

6. Xuất khẩu cơ hội

Nhấn xuất khẩu cơ hội – Hình 11

Xuất ra file excel gồm tất cả cơ hội có trong bảng danh sách cơ hội. Người dùng có thể tìm kiếm cơ hội theo tiêu chí loại Xuất khẩu

7.Nhập khẩu cơ hội

B1: Nhập khẩu

B2: Lấy mẫu nhập khẩu – Hình 13

Điền thông tin vào mẫu nhập khẩu, điền các trường bắt buộc*: mã cơ hội, mã khách hàng…Các trường không có dữ liệu thì bỏ trống

B3: Chọn tệp vừa sửa (2) tải lên. Nhấn nhập khẩu để nhập khẩu cơ hội vào phần mềm, nhấp làm mới để không nhập khẩu dữ liệu đó nữa

8. Sinh hợp đồng trong chi tiết cơ hội

B1: Nhấn vào số cơ hội muốn sinh hợp đồng

B2: Nhấn sinh hợp đồng

B3: Màn hình thông tin hợp đồng hiển thị – Hình 17

Thông tin trong hợp đồng giống thông tin trong cơ hội. Người dùng có thể sửa thông tin hợp đồng: khách hàng, liên hệ, hàng hóa, các thông tin của hợp đồng. Nhấn lưu để thêm mới hợp đồng, nhấn trở về để không thêm mới hợp đồng đó nữa và quay về màn hình trước.

9. Sinh đơn hàng trong chi tiết cơ hội

B1: Nhấn vào số cơ hội tương ứng muốn sinh đơn hàng

B2: Nhấn sinh đơn hàng

B3: Màn hình thông tin đơn hàng hiển thị – Hình 19

Thông tin trong đơn hàng giống thông tin trong cơ hội. Người dùng có thể sửa thông tin đơn hàng: khách hàng, liên hệ, hàng hóa, các thông tin của đơn hàng. Nhấn lưu để thêm mới đơn hàng, nhấn trở về để không thêm mới đơn hàng đó nữa và quay về màn hình trước.

10. Sinh báo giá trong chi tiết cơ hội

B1: Nhấn vào số cơ hội tương ứng muốn sinh báo giá

B2: Nhấn sinh đơn hàng

B3: Màn hình thông tin báo giá hiển thị

Thông tin trong báo giá giống thông tin trong cơ hội. Người dùng có thể sửa thông tin báo giá: khách hàng, liên hệ, hàng hóa, các thông tin của báo giá. Nhấn lưu để thêm mới báo giá, nhấn trở về để không thêm mới báo giá đó nữa và quay về màn hình trước.

11. Xem hàng hóa trong chi tiết cơ hội

B1: Nhấn vào số cơ hội tương ứng muốn xem hàng hóa

B2: Nhấn xem hàng hóa

12. Thêm mới giao dịch trong chi tiết cơ hội

B1: Nhấn vào số cơ hội tương ứng muốn thêm mới giao dịch

B2: Nhấn giao dịch – Thêm mới

B3: Màn hinh thêm mới giao dịch hiển thị – Hình 24

Người dùng nhập các thông tin bắt buộc *, các trường khác nhấn lưu để thêm giao dịch.