CRMVIET hướng dẫn khách hàng sử dụng module báo cáo công nợ.

1. BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ THEO KHÁCH HÀNG.

B1: Đăng nhập -> Báo cáo -> Báo cáo công nợ -> Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng.

B2: Chức năng tìm kiếm

B2.1: Nhập mã khách hàng hoặc tên khách hàng muốn tìm kiếm

 

B2.2: Nhập khoảng thời gian

B2.3: Click button “Tìm kiếm”

B3: Xuất báo cáo

B3.1: Xuất báo cáo theo kết quả tìm kiếm được

B3.1.1: Nhập thông tin khách hàng cần tìm

B3.1.2: Nhập khoảng thời gian

B3.1.3: Click button tìm kiếm

B3.1.4: Check chọn khách hàng

B3.1.5: Chọn định dạng muốn xuất báo cáo

Mẫu xuất ra có dạng như sau:

B3.2: Xuất báo cáo theo loại khách hàng hay tùy chọn

 

B3.2.1: Chọn loại khách hàng

B3.2.2: Nhập khoảng thời gian

B3.2.3: Chọn tùy chọn

B3.2.4: Chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Mẫu xuất ra có dạng như sau:

2. BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO KHÁCH HÀNG.

B1: Đăng nhập ->Báo cáo -> Báo cáo công nợ -> Báo cáo chi tiết công nợ theo khách hàng

B2: Tìm kiếm khách hàng theo mã khách hàng, tên khách hàng.

B2.1: Nhập mã khách hàng, tên khách hàng

B2.2: Nhập khoảng thời gian.

B2.3: Click button “Tìm kiếm”.

B3: Xuất báo cáo

B3.1: Xuất báo cáo theo khách hàng tìm kiếm được

B3.1.1: Nhập thông tin khách hàng cần tìm

B3.1.2: Nhập khoảng thời gian.

B3.1.3: Click button “Tìm kiếm”

B3.1.4: Chọn khách hàng muốn xuất báo cáo

B3.1.5: Chọn tùy chọn muốn xuất.

B3.1.6: Click button định dạng muốn xuất báo cáo.

B3.2: Xuất báo cáo theo nhóm khách hàng và tùy chọn

B3.2.1: Chọn nhóm khách hàng

B3.2.2: Nhập khoảng thời gian

B3.2.3: Chọn tùy chọn.

B3.2.4: Chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Mẫu báo cáo xuất ra có dạng như sau:

3. BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO NHÂN VIÊN.

B1: Đăng nhập -> Báo cáo ->Báo cáo công nợ -> Báo cáo chi tiết công nợ theo nhân viên.

B2.1: Chọn phòng ban hoặc nhân viên muốn xuất

B2.2: Nhập khoảng thời gian muốn xuất báo cáo

B2.3: Chọn tùy chọn xuất báo cáo.

B2.4: Chọn định dạng muốn xuất báo cáo

Mẫu báo cáo xuất ra có dạng như sau:

4. BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ THEO NHÀ CUNG CẤP

B1: Đăng nhập -> Báo cáo -> Báo cáo công nợ -> Báo cáo tổng hợp công nợ theo nhà cung cấp.

B2: Nhập thông tin muốn xuất báo cáo

B2.1: Chọn loại nhà cung cấp hoặc chọn nhà cung cấp muốn xuất báo cáo.

B2.2: Nhập khoảng thời gian muốn xuất báo cáo

B2.3: Chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Mẫu báo cáo xuất ra có dạng sau:

5. BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO NHÀ CUNG CẤP

B1: Đăng nhập -> Báo cáo -> Báo cáo công nợ ->Báo cáo chi tiết công nợ theo nhà cung cấp.

B2:  Nhập các điều kiện đầu vào

B2.1: Nhập loại nhà cung cấp.hoặc nhà cung cấp.

B2.2: Nhập khoảng thời gian

B3: Chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Mẫu báo cáo xuất ra có dạng như sau:

6. BÁO CÁO THU CHI

B1: Đăng nhập -> Báo cáo -> Báo cáo công nợ -> Báo cáo thu chi

B2: Chọn loại báo cáo và nhập khoảng thời gian muốn xuất báo cáo

B3.1: Chọn loại phiếu thu và nơi chứa tiền muốn xuất báo cáo

B3.2: Nếu chọn báo cáo là thu chi ngân hàng thì cần lựa chọn loại tài khoản và tài khoản

 

B4: Chọn định dạng muốn xuất báo cáo

Mẫu báo cáo xuất ra có dạng sau:

7. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

B1:  Đăng nhập -> Báo cáo ->Báo cáo công nợ -> Báo cáo tiến độ thanh toán

B2: Nhập khoảng thời gian xuất báo cáo và chọn nhân viên muốn xuất báo cáo

B3: Chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Mẫu báo cáo xuất ra có dạng như sau: