1. Tìm kiếm lịch sử sms

Từ “Marketing” -> “Lịch sử SMS”

  • Tìm kiếm theo mã sms

B1: Nhập mã tìm kiếm

B2: CSlick button tìm kiếm

Tương tự tìm kiếm theo sự kiện

Nhập tên sự kiện -> click button tìm kiếm

Tìm theo đối tượng được nhận sms tất cả/nhân viên/khách hàng/liên hệ

Tìm kiếm theo người gửi

Tìm kiếm theo khoảng thời gian trong lịch sử

Sau khi lọc tìm kiếm theo các tiêu chí, muốn quay lại màn hình danh sách sms như ban đầu , bạn click vào button “Mặc định”

2. Giao việc sms

B1: Click vào button “Giao việc sms”

B2: Tạo sms

B2.1: Nhập nội dung sms.

B2.2: Chọn nhân viên được giao việc

B2.3: Click button “Gửi sms” để gửi sms giao việc cho nhân viên.