CRMVIET hướng dẫn khách hàng sử dụng Module nhóm khách hàng.

1. Tìm kiếm

B1: Đăng nhập hệ thống vào chọn module “Marketing” => chọn “Nhóm khách hàng”

B2.1: Nhập thông tin tên nhóm hoặc mô tả của nhóm khách hàng cần tìm

B2.2: Click button “Tìm kiếm” để load ra danh sách nhóm khách hàng

B2.3: Click button “Mặc định” để trở về màn hình toàn bộ danh nhóm khách hàng.

2. Thêm mới

B1: Click button “Thêm mới”

B2: Nhập các thông tin bắt buộc.

Nhập tên danh sách khách hàng, mô tả.

B3: Nhập khách hàng. Có thể chọn khách hàng trong danh sách khách hàng đã có của hệ thống hoặc nhập khẩu 1 nhóm khách hàng mới.

B3.1: Các bước thực hiện việc chọn khách hàng

B3.1.1:  Nhập thông tin tìm kiếm khách hàng, mã KH, tên Kh, chủ sở hữu, nhóm Kh,

B3.1.2: Click button “Tìm kiếm”

B3.1.3: Tick chọn kh muốn thêm trong nhóm

B3.1.4: Click button “Chọn khách hàng” để xác nhận các khách hàng đã chọn vào nhóm.

B3.1.5: Click button “Mặc định” để trở về màn hình danh sách khách hàng, hoặc click button “Bỏ qua” để không xác nhận chọn các khách hàng đã chọn.

B3.2: Các bước thực hiện việc nhập khẩu khách hàng.

B3.2.1: Click button “Nhập khẩu”

B3.2.2: Lấy file mẫu về và nhập khẩu theo mẫu như sau:

B3.2.3:

B3.2.3.1: Chọn loại nhập khẩu.

B3.2.3.2:Chọn tệp

B3.3.3.3:Thiết lập bản ghi trùng

  • Bỏ qua :Nếu mã khách hàng trùng hoặc ghi đè thay thế khi có trùng mã KH trên hệ thống.
  • Thêm mới liên hệ thứ 2 trở đi của cùng 1 khách hàng hoặc bỏ qua không thêm liên hệ cho khách hàng đó nữa.

B3.3.4: Click button “Làm mới” nếu muốn thiết lập lại cách nhập khẩu khách hàng

Click button “Nhập khẩu” nếu muốn xác nhận việc nhập khẩu lên.

Click button “Bỏ qua” nếu muốn dừng việc nhập khẩu khách hàng .

B4: Click button “Lưu” để lưu lại việc tạo nhóm khách hàng mới

Hoặc click button “Trở về” để không xác nhận việc tạo nhóm khách hàng.

3. Sửa nhóm khách hàng

B1: Click vào hyperlink “Sửa” ở màn hình danh sách khách hàng.

  • Nhập lại tên nhóm
  • Chỉnh sửa danh sách khách hàng trong nhóm.
  • Sửa lại mô tả

B3: Click button “Cập nhật” để xác nhận việc sửa nhóm khách hàn

  • Click button “Xóa” nếu muốn xóa nhóm khách hàng
  • Click button “trở về” để không xác nhận việc sửa nhóm khách hàng.