Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Mở rộng  – Quản trị – Quản lý người dùng – Trạng thái: Ngừng hoạt động – Tìm kiếm – Những tài khoản ngừng hoạt động sẽ được hiển thị ra – Hình 1

Hình 1

Bước 3: Khi tìm kiếm xong người dùng kích vào ô sửa để hiển thị màn hình có chứa ô ” kích hoạt” . Hình 2

Hình 2

Khi nhấn kích hoạt tài khoản đã chọn sẽ đăng nhập được vào hệ thống