Thêm mới nhóm người dùng

Bước 1: Tại danh sách menu, người dùng click  -> Nhóm người dùng

Hình 1

Bước 2: Click  ô   màn hình hiển thị popup như hình  bên dưới. Điền đầy đủ thông tin hợp lệ vào các trường -> Kích button “Lưu” (Save) để lưu mới Nhóm (Group) , hoặc click buton “Hủy” (Cancel) để bỏ thao tác thêm mới và quay lại màn hình danh sách Nhóm (List Group).

Lưu ý :

  • Các trường gạch đỏ duới chân là trường bắt buộc–> Trường Group name (Tên Nhóm ) là bắt buộc
  • Tên nhóm không được trùng với tên nhóm đã tồn tại

Hình 2

Sửa nhóm người dùng

Bước 1: Người dùng click vào ô sửa

Hình 3

Bước 2: Màn hình hiển thị trang sửa thông tin, người dùng click sửa -> Sửa thông tin hợp lệ -> Lưu

Hình 4

Xóa nhóm người dùng

Bước 1: Người dùng click ô vuông ->  -> Xóa nhóm

Hình 5

Bước 2: Hiển thị trang xóa, người dùng click xóa để xóa nhóm người dùng.

Hình 6

Cập nhật người dùng

Bước 1: Người dùng click vào ô vuông -> -> Cập nhật người dùng

Hình 7

Bước 2: Màn hình hiển thị trang cập nhật người dùng. Người dùng cập nhật bằng cách tích vào ô vuông người muốn thêm vào nhóm -> Lưu. Trong trường hợp danh sách nhiều người dùng có thể click vào ô tìm kiếm để lấy thông tin mong muốn

Hình 8