Tags

Tags trong CRM dành riêng cho từng module. Bạn có thể thêm các tags duy nhất cho mỗi module dựa trên các yêu cầu của bạn. Ngoài ra, tags thường được công khai và có thể được truy cập bởi tất cả người dùng CRM.

Để quản lý tags: Người dùng vào module Sản phẩm -> Kích vào tên sản phẩm để xem chi tiết sản phẩm -> dưới mỗi tên sản phẩm có phần để tags thông tin

Thêm mới tags

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm ->Chọn sản phẩm muốn gắn tags

Bước 2: Chọn thêm tags trong chi tiết sản phẩm

Bước 3: Nhập thông tin vào ô tags -> enter -> Lưu

Hình 1

Xóa tags

Người dùng có thể xóa các tags không cần thiết của một Sản phẩm trên hệ thống bằng cách:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm -> Vào chi tiết của sản phẩm cần xóa tags

Bước 2: Chọn   tại tags muốn xóa -> Chọn  vào tags muốn xóa -> Chọn Lưu để xóa tag vừa chọn hoặc Hủy để không xóa tag vừa chọn

Hình 2

Đính kèm

Tệp đính kèm trong chi tiết sản phẩm là các tài liệu liên quan đến sản  phẩm, mô tả rõ hơn thông tin về sản phẩm…

Để đính kèm file tài liệu với một sản phẩm, ta làm như sau:

Bước 1: Đăng nhập phần mềm -> Chọn Sản phẩm

Bước 2: Chọn chi tiết sản phẩm -> Chọn  ở mục Tệp đính kèm

Bước 3: Chọn hoặc kéo thả file tài liệu -> Chọn Tải lên

Hình 3

Ghi chú

Ghi chú trong CRMVIET được gắn với sản phẩm để người dùng có thể ghi chú lại các thông tin, nhu cầu, tình trạng của từng sản phẩm.

Để tạo ghi chú thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm

Bước 2: Chọn sản phẩm muốn thêm ghi chú-> Ở chi tiết sản phẩm, nhập nội dung ghi chú -> Lưu

 

Hình 4

 

Lưu ý:

  • Người dùng có thể đính kèm file ghi chú với dung lượng nhỏ hơn 4MB.
  • Ở chi tiết của mỗi sản phẩm bạn sẽ biết tổng số ghi chú của từng sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị 3 ghi chú được tạo gần nhất. Để xem các ghi chú cũ, người dùng chọn “Xem thêm ghi chú”
  • Với mỗi ghi chú người dùng có thể sửa hoặc xóa ghi chú
  • Người dùng có thể biết thời gian và người tạo ghi chú ở dưới mỗi thông tin ghi chú

Hình 5