1. Thêm báo cáo

Các bước để thêm mới báo cáo vào trong hệ thống

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  -> Báo cáo -> Báo cáo động

Bước 2:  Chọn Tab Khách hàng (hoặc Hoạt động, hoặc Cơ hội) – > Nhấn vào biểu tượng

Ví dụ: Làm báo cáo động cho Khách hàng

Bước 3: Tạo báo cáo

Bước 3.1: Chọn loại báo cáo

Có hai loại báo cáo báo cáo chi tiết và báo cáo tổng hợp

Bước 3.2: Thông tin module

Chọn module và chọn module liên quan

Ví dụ: Chọn module khách hàng sẽ có hai module liên quan là đơn hàng và báo giá

Bước 3.3: Mô tả báo cáo

Tích chọn các trường cần hiển thị trong báo cáo

 

Bước 4: Lọc

Chọn lọc theo Ngày tạo khách hàng hoặc ngày đặt hàng  và chọn khoảng thời gian

Bước 5: Xem trước và Lưu

Nhập tên báo cáo và chi tiết  -> Nhấn nút Lưu

* Chi tiết một báo chi tiết

2. Sửa báo cáo

Các bước để sửa báo cáo

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  -> Báo cáo -> Báo cáo động

Bước 2: Click vào tên tên một mẫu báo cáo

Bước 3: Nhấn nút Sửa trong màn hình chi tiết của báo cáo

Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa giống với  bước 3 của thêm mới báo cáo

Bước 5: Nhấn nút Xem trước và Lưu giống với bước 5 của thêm báo cáo

3. Xóa báo cáo

Các bước để xóa báo cáo

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  -> Báo cáo -> Báo cáo động

Bước 2: Tích   tương ứng với báo cáo cần xóa – >Nhấn Xóa

Bước 3: Nhấn nút Xóa trên popup Xóa báo cáo

  • Nhấn nút Hủy nếu không dừng thao tác xóa báo cáo

4. In báo cáo 

Các bước để in báo cáo

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  -> Báo cáo -> Báo cáo động

Bước 2: Click vào tên tên một mẫu báo cáo

Bước 3: Nhấn nút In để in báo cáo