Thêm mới quyền hạn

Bước 1: Tại menu người dùng click vào module quyền hạn

Hình 1

Bước 2: Người dùng click  -> màn hình hiển thị trang thêm mới. Người dùng điền đầy đủ thông tin hợp lệ -> Lưu

Hình 2

Sửa quyền hạn

Bước 1: Tại trang danh sách quyền hạn người dùng click nút sửa

Hình 3

Bước 2: Màn hình hiển thị trang sửa thông tin, người dùng sửa thông tin hợp lệ -> Lưu

Hình 4

Xóa quyền hạn

Bước 1: Người dùng click ô vuông cạnh quyền hạn muốn sửa ->  -> Xóa quyền hạn.

Hình 5

Bước 2: Màn hình hiển thị trang xóa -> click xóa để xóa quyền hạn.

Hình 6

Thiết lập quyền

Các bước để thiết lập quyền

Bước 1: Người dùng click vào ô vuông ->  -> Thiết lập quyền

Hình 7

Bước 2: Màn hình hiển thị trang chọn quyền. Người dùng chọn quyền bằng cách click vào từng ô vuông bên cạnh quyền, hình 8 -> Lưu để lưu các thao tác vừa chọn, hình 9

Hình 8

Hình 9