Nhóm quyền : Đây là các quyền mà người quản trị thiết lập, phân quyền cho từng nhóm người dùng sao cho phù hợp với tính chất công việc và nhu cầu sử dụng phần mềm của từng nhóm người dùng. Người dùng có thể tạo nhiều nhóm quyền khác nhau để phân chia cho từng nhóm người dùng khác nhau.