Người dùng thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Người dùng vào phần mở rộng -> quản trị -> nhóm quyền -> thêm mới. Hình 1

Hình 1

Bước 2: Đặt tên nhóm quyền -> Tích chọn vào những quyền muốn cấp cho nhóm quyền này -> Lưu. Hình 2.

Hình 2