Người dùng thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Vào phần mở rộng (1) -> Quản trị -> Nhóm quyền -> phân quyền tại quyền muốn phân cho nhóm nhân viên. Hình 1

Hình 1

Bước 2: Tích chọn nhóm nhân viên ( phòng ban) muốn phân quyền đó -> Chọn ” Cập nhật” để phân quyền cho nhóm nhân viên đó, “trở vê” để không phân quyền cho nhóm nhân viên đó. Hình 2

Hình 2