Để sửa nhóm quyền người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Người dùng vào phần mở rộng (1) -> quản trị -> nhóm quyền -> Sửa. Hình 1

Hình 1

Bước 2: Người dùng sửa các thông tin muốn sửa hợp lê tại các trường (5) Hoặc tích bỏ chọn hoặc thêm các quyền-> Tiếp theo người dùng nhấn ” cập nhật” để lưu thông tin sửa nhóm quyền, ” trở về” để không lưu thông tin vừa sửa nữa. Hình 2.

Hình 2