Ý nghĩa: giúp người dùng có thể tự động chuyển chủ sở hữu của một nhóm tiềm năng tới một đối tượng hay một nhóm nhân viên trong công ty.

1. Thêm mới quy tắc

Bước 1

Người dùng vào module Thiết lập -> CLick vào Tab Quy tắc chuyển chủ sở hữu -> Click chọn Nguồn tiềm năng từ Facebook hoặc Webform sẽ được chuyển chủ sở hữu tự động -> Click Thêm mới luật (Hình 1)

Hình 1

Bước 2

Hiển thị màn hình thêm mới luật -> Người dùng thiết lập điều kiện để chuyển chủ sở hữu tự động như Hình 2

Hình 2

Bước 3

Người dùng thiết lập chuyển đến một người dùng hoặc chuyển xoay vòng đến 1 nhóm người dùng hoặc chức vụ.

Lưu ý:

  • Chuyển đến một người dùng: có nghĩa là Tiềm năng được thêm từ nguồn Facebook hoặc Webform thỏa mãn điều kiện đã thiết lập sẽ tự động được chuyển chủ sở hữu cho một đối tượng cụ thể mà người dùng đã lựa chọn như Hình 3

Hình 3

  • Chuyển xoay vòng đến một nhóm người dùng: có nghĩa là Tiềm năng được thêm từ nguồn Facebook hoặc Webform thỏa mãn điều kiện đã thiết lập sẽ tự động được chuyển chủ sở hữu cho một nhóm người dùng hoặc một nhóm chức vụ cụ thể mà người dùng đã lựa chọn như Hình 4

Hình 4

=> Khi chuyển xoay vòng mà người dùng có tích chọn checkbox “Người dùng trực tuyến” có nghĩa là Tiềm năng được thêm từ nguồn Facebook hoặc Webform thỏa mãn điều kiện đã thiết lập sẽ tự động được chuyển chủ sở hữu cho một nhóm người dùng hoặc một nhóm chức vụ cụ thể mà người dùng đã lựa chọn nhưng chỉ chuyển cho những nhân viên nào đang online, còn những nhân viên đang offline mà thuộc nhóm này thì cũng không chuyển tiềm năng cho nhân viên đó. (Hình 5)

Hình 5

2. Sửa quy tắc

Bước 1

Người dùng vào module thiết lập -> Click chọn Tab Quy tắc chuyển chủ sở hữu -> Click biểu tượng  để sửa luật (Hình 6)

Hình 6

Bước 2

Hiển thị màn hình sửa luật như Hình 7 -> Người dùng thao tác sửa -> CLick Lưu để cập nhật thay đổi

Hình 7

3. Xóa quy tắc

Bước 1

Người dùng vào module thiết lập -> Click chọn Tab Quy tắc chuyển chủ sở hữu -> Click biểu tượng  để xóa luật (Hình 8)

Hình 8

Bước 2

Hiển thị pop up xác nhận xóa -> Người dùng click nút Xóa để xóa luật, hoặc click Hủy để không xóa và quay về màn hình danh sách (Hình 9)

Hình 9

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.