Sổ quỹ tiền mặt : Là danh sách các sổ quỹ của người dùng để tiếp nhận lưu trữ những số tiền được chuyển đến từ thanh toán, khoản chi trong các hợp đồng mà người dùng sử dụng phương thức thanh toán là thanh toán tiền mặt.