Tài khoản ngân hàng : Là module lưu những danh sách tài khoản ngân hàng của công ty  . Tại đây, người dùng sẽ biết được thông tin đăng kí của các tài khoản và số dư tài khoản của từng tài khoản.