Để sử dụng được mailchimp, mail amazon người dùng cần phải thiết lập tham số. Các tham số sẽ được lấy khi tạo tài khoản mailchimp hoặc tài khoản email amazon

  • Thiết lập tham số gửi email Amazon / Mailchimp
  • Mở rộng  – Tham số gửi email amazon / Mailchimp – Cập nhật – Điền đầy đủ tham số của email Amazon hoặc mailchimp – Lưu
  • Để lấy API Key của Mailchimp, ở tài khoản mailchimp -> Chọn Account -> Chọn Extras -> Chọn API Key -> Chọn Create a key -> Copy key và paste vào phần mềm CRMVIET.