1.Thêm mới dự án

Bước 1: Dự án -> Thêm dự án

Hình 1

 

Bước 2: Màn hình thêm mới dự án hiển thị –  Nhập thông tin hợp lệ cho các trường: Mã dự án (trường bắt buộc), tên dự án (trường bắt buộc), chọn chủ dư án (trường bắt buộc), chọn loại dự án (trường bắt buộc), khách hàng của dự án ,nhập mô tả -> Nhấn nút Lưu – Hình 2

Hình 2

 

Dự án vừa tạo sẽ hiển thị trong bảng danh sách dự án

Hình 3

 

2. Sửa dự án

Bước 1: Nhấn hàng động sửa tương ứng với dự án cần sửa – Hình 4

Hình 4

 

Bước 2: Điền thông tin muốn thay đổi – Nhấn cập nhật để thay đổi thông tin dự án, nhấn trở về để quay lại màn hình trước và thông tin dự án không bị thay đổi

 

3. Xóa dự án

Bước 1: Nhấn hành động sửa tương ứng với dự án cần xóa

Bước 2: Màn hình sửa dự án hiển thị – Nhấn xóa để xóa dự án được chọn, nhấn trở về để không xóa dự án

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.