Thiết  lập dự án để định nghĩa các loại dự án, loại công việc có trên hệ thống. Thiết lập hiển thị các loại trạng thái công việc

Thao tác để thiết lập dự án: Dự án -> Thiết lập dự án

1. Loại dự án

1.1  Thêm mới loại dự án

Bước 1: Tại màn hình thiết lập dự án -> Nhấn vào biểu tượng 

Bước 2: Nhập  tên dự án (trường bắt buộc ), mô tả -> Nhấn nút Lưu

1.2 Sửa loại dự án

Bước 1: Tại màn hình thiết lập dự án -> Nhấn trỏ chuột đến loại dự án muốn sửa > Nhấn nút 

Bước 2: Nhập thông tin cần sửa -> Nhấn nút Cập nhật

1.3 Xóa dự án

Bước 1: Tại màn hình thiết lập dự án -> Nhấn trỏ chuột đến loại dự án muốn sửa > Nhấn nút 

Bước 2: Hiển thị màn hình xóa loại dự án -> Nhấn nút Xóa

2. Loại công việc

1.1  Thêm mới loại công việc

Bước 1: Tại màn hình thiết lập dự án -> Nhấn vào biểu tượng 

Bước 2: Nhập  tên loại  việc (trường bắt buộc ), điểm (trường bắt buộc),  mô tả -> Nhấn nút Lưu

1.2 Sửa loại dự án

Bước 1: Tại màn hình thiết lập dự án -> Nhấn trỏ chuột đến loại công viêc  muốn sửa > Nhấn nút 

Bước 2: Nhập thông tin cần sửa -> Nhấn nút Cập nhật

1.3 Xóa loại công việc

Bước 1: Tại màn hình thiết lập dự án -> Nhấn trỏ chuột đến loại công việc muốn xóa > Nhấn nút 

Bước 2: Hiển thị màn hình xóa loại công việc -> Nhấn nút Xóa

3. Trang thái công việc 

Bước 1: Tại màn hình thiết lập dự án -> Nhấn vào nút Sửa

Bước 2: Tích vào tương ứng với trạng thái công việc sử dụng -> Nhấn nút Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.