Nhà cung cấp: lưu giữ thông tin của nơi cung cấp sản phẩm cho khách hàng

Cách thực hiện:

B1: Chọn Mua hàng -> Chọn Nhà cung cấp

B2: Chọn Thêm mới:

Thêm mới nhà cung cấp

Điền các thông tin bắt buộc(* ) và các thông tin cơ bản

Tính năng chia sẻ cho phép người dùng chia sẻ cho các người dùng khác cùng xem

B3: Chọn Lưu để lưu thông tin nhà cung cấp hoặc chọn Trở về để không lưu thông tin nhà cung cấp và trở về trang trước

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.