Phiếu thu: Ghi lại tất cả những khoản thu tiền với nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, giúp cho kế toán dễ dàng quản lý thu/chi của doanh nghiệp

  • Thêm mới phiếu thu

Chọn Quỹ -> Chọn Phiếu thu -> Chọn Thêm mới:

thêm mới phiếu thu

Có thể chọn người nộp là khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên hoặc người khác

Chọn trang thái của sổ quỹ tiền mặt: Nếu ở trạng thái chưa xác nhận -> Sổ quỹ không thay đổi. Nếu ở trạng thái đã xác nhận -> Sổ quỹ được cộng thêm giá trị của phiếu thu

Chọn Lưu để lưu phiếu thu

  • Sửa phiếu thu

Để sửa các thông tin người nhận, sổ quỹ hay mã phiếu thu, người dùng chọn Sửa phiếu thu tương ứng > Sửa thông tin > chọn Cập nhật

  • Xóa phiếu thu

Với những phiếu thu có số tiền hay ngày thu sai, người dùng Xóa phiếu  thu và tạo phiếu thu mới bằng cách: Chọn Sửa phiếu thu tương ứng > Chọn Xóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.