Thu chi ngân hàng là module lưu lại danh sách những phiếu thu, phiếu chi, thanh toán qua tài khoản ngân hàng giữa công ty và khách hàng,  chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản ngân hàng nội bộ của công ty.