Tài khoản ngân hàng : Là module lưu những danh sách tài khoản ngân hàng của công ty  . Tại đây, người dùng sẽ biết được thông tin đăng kí của các tài khoản và số dư tài khoản của từng tài khoản.

  • Thêm mới tài khoản ngân hàng

Quỹ -> Tài khoản ngân hàng -> Thêm mới -> Nhập thông tin vào các trường bắt buộc -> Nhập các trường thông tin  khác (nếu cần) -> Nhấn nút “Lưu”.

  • Sửa tài khoản ngân hàng:

Quỹ -> Tài khoản ngân hàng -> Nhấn vào  Sửa ở cột hành động -> Nhập thông tin cần sửa -> Nhấn nút Cập nhật

  • Xóa tài khoản ngân hàng:

Quỹ -> Tài khoản ngân hàng -> Nhấn vào Sửa ở cột hành động -> Nhấn nút Xóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.