Công việc Là một phần hoạt động cụ thể cần phải được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Trong CRMViet bạn có thể tạo các công việc định kỳ và đặt lời nhắc cho các công việc của mình: Bao gồm việc theo dõi thời gian thực hiện, tiến độ cũng như trạng thái của Công việc.

Có 2 cách để Quản lý Công việc :

  1. Từ Module Hoạt động có chức năng: Thêm mới, Sửa, Xóa, Tìm kiếm
  2. Từ chi tiết của Tiềm năng có chức năng : Xem, Thêm mới
  3. Từ chi tiết của Khách hàng có chức năng : Xem, Thêm mới

Lưu ý :            

– Một Công việc được tạo chỉ có thể thuộc 1 tiềm năng/khách hàng, nhưng 1 tiềm năng/khách hàng thì có thể có nhiều Công việc.

– Khi tạo Công việc trường Tiềm năng là trường không bắt buộc chọn. Tuy nhiên, đối với Task có chọn Tiềm năng, thì tại chi tiết Tiềm năng( ở module Tiềm năng) sẽ hiển thị thông tin của Task đó.

1. Thêm công việc

Để thêm mới công việc, người dùng thao tác như sau:

Bước 1:

Người dùng vào module Hoạt động-> Click chọn Thêm công việc (Hình 1)

Hình 1

Bước 2:

Màn hình thêm công việc hiển thị, điền thông tin cần thiết (Hình 2)

Hình 2

Lưu ý:

  • Các trường gạch chân màu đỏ là trường bắt buộc, bao gồm: Chủ sở hữu và Tiêu đề.
  • Để đặt lời nhắc cho công việc, người dùng cần tích chọn vào check box nhắc nhở và đặt thời gian cho công việc đó. Có 2 hình thức nhắc nhở công việc là bằng: Email và thông báo(Hình 3)

Hình 3

Bước 3

  • Nhấn nút “Lưu” để thêm công việc vào hệ thống.
  • Nhấn nút “Lưu và mới” để thêm mới công việc vào hệ thống và quay trở lại màn hình “Thêm công việc”
  • Nhấn nút “Hủy bỏ” để quay trở về màn hình danh sách hoạt động

2. Sửa công việc

Bước 1

Cách 1: Nhấn vào biểu tượng  tương ứng với công viêc cần sửa  (Hình 4)

Hình 4

Cách 2: Nhấn vào tên công việc tương ứng với công viêc cần sửa  (Hình 5) -> Click nút Sửa trong màn hình chi tiết công việc (Hình 6)

Hình 5

Hình 6

Bước 2

Màn hình sửa công việc hiển thị, người dùng sửa thông tin cần thiết như Bước 2 thêm mới công việc

Bước 3

Nhấn ” Lưu” để lưu lại thông tin công việc

3. Xóa công việc

Bước 1

Tích checkbox   tương ứng với các công việc cần xóa – Nhấn more – Nhấn xóa công việc (Hình 7)

Hình 7

Bước 2

Popup xóa công việc hiển thị, nhấn ” Xóa” để xóa các công việc đã chọn, nhấn ” Hủy” để hủy thao tác xóa(Hình 8).

Hình 8

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.