Đính kèm

Tệp đính kèm là các tài liệu như báo giá, hợp đồng,… Tệp đính kèm có thể gắn hoặc không gắn với tiềm năng. Người dùng có thể xem và quản lý tất cả các tệp tài liệu đã tải lên phần mềm, các file excel nhập khẩu tiềm năng…

Các bước tải file đính kèm như hình 1: Kích chọn thông tin chi tiết tiềm năng -> Hiển thị thông tin chi tiết tiềm năng. Tại cột bên trái có mục đính kèm -> chọn file đính kèm -> lưu.

Hình 1

Ghi Chú

Mục đích sử dụng: Chức năng  này cho phép ghi chú thông tin cần thiết bao gồm file đính kèm và nội dung trong mỗi hoạt động.

  • Để quản lý Ghi chú, người dùng vào Module Contact ( Lead, Customer, Deal)–>  Click vào Name trong List của Module–> Tại chi tiết của mỗi Module đều có Ghi chú

Để truy cập chức năng Ghi chú, thực hiện như sau: Kích chọn thông tin chi tiết tiềm năng -> ghi chú-> Điền thông tin tiêu đề và nội dung -> lưu. Chi tiết như hình 2.

Hình 2

Thêm ghi chú:

Thêm Ghi chú: Để thêm mới Ghi chú, click vào “Thêm Ghi chú”, nhập thông tin cần Ghi chú–>Click “Lưu” để lưu Ghi chú hoặc click “Hủy” để hủy bỏ thao tác Thêm Ghi chú

Lưu ý:

  • Phần Ghi chú Không có trường bắt buộc nhập, tuy nhiên yêu cầu nhập ít nhất 1 trong 2 trường Tiêu đề hoặc nội dung Ghi chú
  • File đính kèm có dung lương cho phép tối đa là 4Mb

Sửa Ghi chú:

Để sửa Ghi chú, trỏ chuột vào Ghi chú muốn sửa –>Click vào biểu tượng  –>Nhập nội dung , tiêu đề hoặc tải thêm file đính kèm Ghi chú cần thay đổi–>Click “ Lưu” để lưu hoặc click “ Hủy” đển hủy bỏ thao tác sửa

Xóa Ghi chú:

Để xóa Ghi chú, trỏ chuột vào Ghi chú muốn sửa–> Click vào biểu tượng   –> Màn hình sẽ hiển thị Popup . Click “Xóa” để xóa Ghi chú hoặc click “ Hủy’ để hủy bỏ thao tác xóa

Quản lý file đính kèm của ghi chú

File đính kèm của Note được chia làm 2 loại:

  • Loại 1: File ảnh

Đối với file đính kèm dạng ảnh, có 3 chức năng: Xem, tải về, xóa

  • Loại 2: Các file khác

Các file khác chỉ có 2 chức năng tải về và xóa

Hình 3

Hoạt động

Thêm hoạt động trực tiếp trong thông tin chi tiết tiềm năng là một hình thức thêm nhanh hoạt động. Người dùng có thể thêm công việc, sự kiện và cuộc gọi.

Để thêm công việc người dùng kích thông tin chi tiết tiềm năng -> hoạt động -> công việc . Hình 4

Hình 4

Hiển thị popup thêm mới công việc -> điền thông tin đầy đủ -> lưu. Hình 5

Hình 5

Thêm cuộc gọi và sự kiện người dùng thao tác tương tự như thêm công việc trên.

SMS

Có hai hình thức gửi SMS trong tiềm năng 

  1. Gửi nhiều tại màn hình danh sách tiềm năng: Kích check box -> gửi SMS. Hình 6

Hình 6

2 Gửi một tại thông tin chi tiết một tiềm năng: Kích thông tin chi tiết tiềm năng -> tại danh sách bên trái màn hình chọn SMS -> gửi SMS. Hình 7

Hình7

Email

Có hai hình thức gửi mail trong tiềm năng:

  1. Gửi theo hình thức chiến dịch tại danh sách tiềm năng. Lưu ý gửi theo chiến dịch người dùng phải điền đầy đủ thông tin trong trường. Hình 8

Hình 8

        2. Gửi thường tại thông tin chi tiết tiềm năng Hình 9

Hình 9

Social

Tab social tại thông tin chi tiết tiền năng cho biết tiềm năng này dã tương tác với page facebook theo hình thức nào. Hình thức tương tác có thể nhắn tin và thích, bình luận và được hiển thị chi tiết trong tab social. Hình 10

Hình 10