Cơ hội giúp người dùng đánh giá, dự báo về doanh số, các cơ hội, thất bại để có các chiến lược phù hợp. Khi một cơ hội không còn hữu ích với người dùng nữa, có thể sử dụng tính năng xóa cơ hội.

B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Cơ hội -> Ở phần Danh sách cơ hội-> Chọn Cơ hội muốn xóa:

Xóa cơ hội

B2: Chọn Sửa:

Sửa cơ hội

B3: Chọn  để xóa cơ hội-> Màn hình thông báo xuất hiện: Chọn Có để xóa cơ hội, chọn Không để không xóa cơ hội.

Xóa cơ hội

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.