Người dùng có thể xóa các giao dịch( công việc) không cần thiết nữa

Có thể xóa một hoặc nhiều giao dịch cùng một lúc

  • Xóa nhiều giao dịch

Chọn Bán hàng -> Chọn Giao dịch với khách hàng -> Chọn các giao dịch cần xóa -> Chọn Xóa:

Xóa giao dịch

Chọn Xóa để xóa giao dịch hoặc chọn Không để không xóa giao dịch

  • Xóa từng giao dịch

Chọn giao dịch cần xóa -> Chọn Sửa -> Chọn Xóa. Màn hình thông báo xuất hiện:

Chọn Xóa để xóa giao dịch hoặc chọn Không để không xóa giao dịch

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ