Tính năng xuất báo cáo Ticket cho phép người dùng xuất ticket dưới dạng pdf, word hoặc excel theo tất cả trạng thái hoặc từng trạng thái một hoặc loại ticket. Từ báo cáo ticket người dùng biết được thông tin chi tiết của từng ticket, thời gian thực hiện ticket để đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên

Các bước xuất báo cáo ticket:

Chọn admin -> chọn ticket -> chọn xuất bảo cáo: chọn xuất tất cả hoặc theo trạng thái -> chọn xuất pdf hoặc xuất word hoặc xuất excel

Xuất báo cáo ticket

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.