Xuất khẩu hàng hóa là chức năng mà người dùng sử dụng để lấy ra danh sách những hàng hóa cần thiết ra dạng file excel và file sẽ được tải về máy.

Cách thực hiện xuất khẩu hàng hóa:

Chọn Kho hàng -> Chọn Hàng hóa -> Tích chọn những hàng hóa muốn xuất -> Chọn xuất khẩu hàng hóa.

  • Nếu muốn xuất tất cả danh sách hàng hóa thì người dùng không cần phải tích chọn hàng hóa nào trên màn hình danh sách mà chỉ cần nhấn nút “Xuất khẩu hàng hóa”.
  • Nếu muốn xuất khẩu danh sách hàng hóa theo từng trang, người dùng chỉ cần tích chọn vào ô tích đầu tiên của mỗi trang sau đó nhấn “Xuất khẩu hàng hóa”.
  • Nếu muốn xuất ra một hàng hóa cụ thể theo nhu cầu sử dụng, người dùng sẽ áp dụng chức năng lọc và tìm kiếm hàng hóa, sau đó tích chọn hàng hóa và nhấn chọn “Xuất khẩu hàng hóa”.

Xuất khẩu hàng hóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.