Xuất khẩu khách hàng là tính năng giúp người dùng xuất khẩu một hoặc nhiều khách hàng có trên hệ thống ra file excel.

  • Xuất khẩu tất cả khách hàng

Vào module khách hàng  – Chọn Thao tác – Chọn Xuất khẩu khẩu khách hàng – Toàn bộ khách hàng trên hệ thống sẽ được xuất khẩu ra file excel

Xuất khẩu tất cả khách hàng

  • Xuất khẩu khách hàng được chọn

Vào module khách hàng – Click  tương ứng với những khách hàng muốn xuất khẩu – Chọn Thao tác – Chọn Xuất khẩu khách hàng – Xuất khẩu ra những khách hàng đã được tích chọn

Xuất khảu khách hàng được chọn

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ