Ticket là module giao và nhận công việc tự động. Ticket có thể gắn với khách hàng.

Ví dụ: Ticket hỗ trợ cài đặt phần mềm cho khách hàng A, hướng dẫn sử dụng cho khách hàng B

Người dùng có thể tạo nhóm hỗ trợ và loại ticket cho nhóm hỗ trợ. Khi có một ticket được tạo ra sẽ tự động nhảy vào nhóm hỗ trợ thực hiện ticket đó. Ticket sẽ tự động nhảy vào người dùng có mức ưu tiên hơn và đang ở trong trạng thái rảnh. Người dùng trong nhóm hỗ trợ có thể nhận ticket hoặc chuyển ticket cho người khác thực hiện

Các doanh nghiệp có thể tính KPI từ số lượng ticket nhân viên nhận và hoàn thành để đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.