Phân quyền cho nhân viên người dùng thực hiện theo hướng dẫn tại Phân quyền cho nhân viên
Phân quyền cho nhóm nhân viên người dùng thực hiện theo hướng dẫn tại Phân quyền cho nhóm nhân viên (phòng ban)